0 szt.

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Regulamin sklepu TourSport

Sklep internetowy TourSport, działający pod adresem http://www.toursport.pl, prowadzony jest przez: Tour Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: TourSport), z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Tylnej 8, spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000441875.
 

Pojęciom użytym w regulaminie nadane zostało następujące znaczenie:

 • Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je dostawcy realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
 • Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca Konto Kupującego;
 • Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Konto Kupującego - baza danych zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, dane dotyczące dokonanych wpłat z tytułu zamówień oraz inne istotne dane Klienta;
 • Przelew - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line; lub też w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub za pośrednictwem innego uprawnionego operatora - np. pocztowego;
 • Punkt Sprzedaży Bezpośredniej - punkt sprzedaży prowadzony przez TourSport, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep;
 • Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.toursport.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
 • Minimalne wymagania systemowe - minimalne wymagania zapewniające sprawne funkcjonowanie Sklepu o parametrach nie gorszych niż: system operacyjny: Windows Server 2003; Linux, Windows Server 2008; Windows Vista; Windows XP, Windows 7, Windows 8 lub inna równoważna wersja systemu operacyjnego, przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Google Chrome; Procesor Intel Pentium 4 lub AMD Athlon XP, o prędkości 1.5 GHz; Karta graficzna: klasy GeForce FX lub ATI Radeon z 128MB dedykowanego RAM lub lepsza; Pamięć operacyjna 512 MB RAM lub więcej;
 • Siła Wyższa - oznacza zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, niezależnym od woli Stron, niemożliwe do zapobieżenia przy zachowaniu należytej staranności, wynikłe z jakichkolwiek przyczyn zewnętrznych, w tym w szczególności takie wydarzenia jak katastrofy naturalne, uderzenie samolotu lub pocisku, pożar, powódź, szczególne warunki pogodowe (oblodzenie, opady śniegu), wojna, rabunek, zamieszki, rozruchy i inne niepokoje społeczne, legalne lub nielegalne strajki powodujące obiektywną niemożność wykonywania przez Sklep działalności gospodarczej w tym realizacji zleceń Klienta;
 • Przerwa w Działaniu Sklepu - awarie lub błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu;
 • Regulamin - oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi jego załącznikami.

 

1. Regulamin określa zasady prowadzenia przez Sklep działalności gospodarczej polegającej na zawieraniu z Klientem umów sprzedaż na odległość, których przedmiotem są produkty szczegółowo określone na stronie internetowej Sklepu.
2. Warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Odwiedzając stronę internetową www.toursport.pl jak też składając zamówienia Klient wyraża zgodę na warunki zawarte Regulaminie.
3. Regulamin niniejszy nie ma zastosowania dla transakcji zawieranych z Klientami prowadzącymi działalność gospodarczą (transakcji pomiędzy przedsiębiorcami), jeśli wartość transakcji przekracza 5.000 zł, w takim przypadku warunki sprzedaży będą każdorazowo ustalane z Klientem. Postanowienia Regulaminu mogą być wtedy stosowane odpowiednio.
 

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci teleinformatycznej. Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie www.toursport.pl ( w odpowiednich jego zakładkach).
2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych powinny uzyskać zgodę swego przedstawiciela na dokonywanie transakcji w Sklepie.
3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.toursport.pl Zamówienia powinny być składane przez Klienta przy zachowaniu Minimalnych wymagań systemowych.
4. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie/zamówienia, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Wysłane przez Sklep informacje o przyjęciu zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu wyżej wskazanej oferty. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o dodatkowe potwierdzenie zamówienia w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych podanych przez Klienta lub też tożsamości Klienta. Klient w celu złożenia pierwszej oferty zobowiązany jest do założenia Konta Kupującego.
5. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
a) wyboru zamawianych towarów/zamawianego towaru;
b) wyboru sposobu dostawy oraz wskazania adresu dostawy;
c) wyboru sposobu płatności.
6. W przypadku niedostępności towaru/towarów objętych zamówieniem w magazynie lub u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta lub też nadmiernych trudności przy realizacji zlecenia, Sklep zawiadomi o tej okoliczności Klienta najpóźniej w terminie 10 (dziesięciu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
7. W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem Klienta w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu, wystąpienia Siły Wyższej lub Przerwy Technicznej), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient w takim przypadku może według własnego uznania:
a) zlecić częściową realizację zlecenia przez co rozumie się realizację na rzecz Klienta zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne przy czym musi zwrócić Klientowi nadpłatę wynikającą z częściowej realizacji ze zlecenia,
b) anulować całości zamówienia, przez co rozumie się rezygnację przez Klienta z dotychczasowego zamówienia i zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia tak w całości jak w części. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar, który nie zostanie zgodnie z powyższymi postanowieniami dostarczony - Sklep zwróci niezwłocznie należność w kwocie nominalnej.
8. Do sprzedaży prowadzonej przez Sklep w formie promocji oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych wyprzedażą lub Promocją.
 

1. Termin wysyłki paczki/towaru określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
2. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:
a) za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta;
b) do Punktu Sprzedaży Bezpośredniej;
c) za pośrednictwem paczkomatów INPOST.
3. Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez firmę kurierską zgodnie z kosztami określonymi w Zasadach ustalania kosztów transportu dla przesyłek zagranicznych.
4. Do krajów poza Unią Europejską zamówienie jest dostarczane tylko przez firmę kurierską zgodnie z kosztami określonymi w Zasadach ustalania kosztów transportu dla przesyłek zagranicznych.
5. Na wyraźne żądanie Klienta towar może być wysłany w innej formie niż przewidziana w § 4 pkt. 1-4 Regulaminu w takim przypadku koszty wysyłki ustalane są indywidualnie z Klientem.
6. W przypadku odbioru towaru w Punktu Sprzedaży Bezpośredniej Klient zobowiązany jest do okazania pracownikowi Punktu Sprzedaży Bezpośredniej dowodu tożsamości.
7. Klient, odbierając przesyłkę z zamówionym Towarem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół stwierdzonych szkód w przesyłce.
8. Na wyraźne żądanie Klienta przesyłka może zostać na jego koszt ubezpieczona od ryzyka zaginięcia. W takim przypadku przed dokonaniem wysyłki (co najmniej na 8 godzin przed wysyłką) Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej odpowiadającej wartości ustalonej z ubezpieczycielem.
9. W przypadku przesyłki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej każda paczka jest ubezpieczona do kwoty maksymalnej 5.000,00 zł. Koszt ubezpieczenia w takim przypadku nie obciąża dodatkowo Klienta.
 

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a) podawane są w złotych polskich (PLN),
b) zawierają podatek VAT,
c) nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych (sprzedaż dla klientów poza granicami Polski),
d) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla sklepu jak też dla Klienta.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji cen towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży okresowych lub wprowadzania w nich jakichkolwiek zmian. Uprawnienie to nie ma jednak wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie warunków promocji, zmiany ceny lub wyprzedaży.
4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji/lub informacja o promocji wyraźnie nie zawiera takowego zastrzeżenia.
5. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Koszty dostawy na terenie Polski także mogą być objęte promocją. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia § 5 pkt. 3 Regulaminu.
 


1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar z dostawą na terytorium Polski: przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep (w przypadku płatności kartą płatniczą należność pobierana jest w chwili wystawienia dokumenty księgowego).
2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po stwierdzeniu przez Sklep wpłaty na konto Sklepu.
3. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie kartą płatniczą lub przelewem w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po stwierdzeniu przez Sklep poprawnego wykonania operacji.
4. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie. Nie może to jednak pozbawić Klienta możliwości dokonania płatności.

5. Na zapłatę za zakupiony towar klient ma 7 dni od daty złożenia zamówienia, jeżeli po upływie tego czasu sklep nie odnotuje przelewu od kupującego, złożone zamówienie zostanie anulowane.
 

1. W przypadku wystąpienia Przerwy w Działaniu Sklepu, Sklep zastrzega sobie prawo do tego, iż nie będzie on funkcjonował prawidłowo przez czas usuwania przyczyn powodujących wystąpienie Przerwy w Działaniu Sklepu.
2. O wszelkich Przerwach Technicznych polegających na awarii strony internetowej Sklep będzie się starał powiadamiać Klientów.
3. O planowanych przerwach technicznych polegających na optymalizacji sieci teleinformatycznej Sklepu Sklep informuje Klientów na swojej Stronie internetowej www.toursport.pl. Przerwy techniczne powinny następować w godzinach nocnych tak, aby przerwa techniczna była w jak najmniejszy stopniu odczuwalna dla Klienta.
4. W przypadku jeśli na skutek wystąpienia Przerwy w Działaniu Sklepu lub też awarii trwających nieprzerwanie dłużej niż 80 godzin Klient ma prawo do rezygnacji z zamówionych produktów oraz zwrotu wpłaconych na rzecz Sklepu kwot. Jednakże jeśli nastąpi awaria strony internetowej lub przerwa techniczna zakupione wcześniej produkty co do których została wybrana forma dostawy zostaną dostarczone Klientowi.
5. Niezależnie od powyższego rozstrzygnięcie ewentualnych rekompensatach dla Klienta Sklep podejmuje każdorazowo po usunięciu błędów czy awarii, uwzględniając ich rodzaj, długość trwania i skalę negatywnych skutków dla Klienta.
 

1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji zostaną przekazane Klientowi wraz z zamówionym towarem.
2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji nie wyłącza prawa Klienta do zgłoszenia niezgodności towaru z umową.

Niezgodność towaru z umową zachodzi, gdy:

a) towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) towar nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedający zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował sprzedającego przy zawarciu umowy, a sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

2. Sklep  jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania mu towaru lub tkwiły w tej chwili w towarze.

3. W przypadku stwierdzenia wystąpienia wady w zakupionym towarze Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat licząc od daty doręczenia towaru Klientowi.

4. W przypadku, o którym mowa w pkt 5 powyżej, Klient powinien odesłać zakupiony towar przesyłką pocztową ekonomiczną, na własny koszt* pod adres: Dział Reklamacji, TourSport C.H. Tarnowskie Góry, ul.Zagórska 189, 42-680 Tarnowskie Góry.

* wyjątek kiedy Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży.

Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód potwierdzający dokonanie zakupu towaru wraz z wypełnionym drukiem reklamacji, który może zostać pobrany ze strony internetowej www.toursport.pl.

5. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni licząc od daty odebrania przesyłki. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy  powinno zostać złożone na piśmie. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

3. O ile Sklep po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie zaproponował Klientowi odbioru towaru, Klient jest zobowiązany zwrócić towar najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres: TourSport C.H. Tarnowskie Góry ul. Zagórska 189, 42-680 Tarnowskie Góry. Na kopercie powinna znaleźć się adnotacja ”odstąpienie od umowy”. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

4. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sklep zgodził się je pokryć. Klient poniesie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w wysokości pobieranej przez operatora pocztowego. Jeżeli dostarczona Klientowi rzecz nie może zostać w zwykły sposób odesłana za pośrednictwem operatora pocztowego. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, przy czym wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 100 PLN .

5. Sklep dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Klienta płatności, w tym kosztów dostawy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób, przy czym inny sposób nie będzie wiązał się z koniecznością ponoszenia przez Klienta dodatkowych kosztów.

6. W przypadku, gdy zwracany towar, posiada wady, które powodują zmniejszenie jego wartości a związane są z korzystaniem przez Klienta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, Sklep  jest uprawiony do potrącenia z kwoty zwracanej Klientowi, kwoty, o którą zmniejszyła się wartość towaru.

7. Sklep może sam dokonać odbioru towaru od Klienta. Jeśli Sklep nie złoży Klientowi propozycji odbioru od niego towaru, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. W przypadku, gdy wybrany przez Klienta rozmiar/model/kolor Towaru okaże się niezgodny z oczekiwaniami Klienta, istnieje możliwość wymiany Towaru na inny na prośbę Klienta. W takich okolicznościach koszty zwrotu i ponownej wysyłki Towaru pokrywa Klient. Po otrzymaniu zwrotu oraz wpłaty na konto sklepu, ponowna wysyłka towaru następuje w czasie zgodnym z informacją widniejącą jako czas realizacji przy określonym Towarze wówczas Klient proszony jest o uprzednie skontaktowanie się z przedstawicielem Sprzedawcy i rezerwację mailową pożądanego modelu/rozmiaru/koloru

 

1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. W celu prawidłowej realizacji umowy Klient powinien aktualizować swoje dane (np. adresowe).
2. Sklep zapewnia, iż przesyłane przez Klienta dane szyfrowane są za pomocą certyfikatu ssl zapewniającego dodatkowe bezpieczeństwo w ochronie danych osobowych Klienta.
3. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych.
4. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie w tym zwłaszcza w formie newslettera. Klient w każdym czasie po uprzednim poinformowaniu Sklepu może zrezygnować z subskrypcji newslettera. Zaprzestanie korzystania z newslettera następuje poprzez kliknięcie w link umieszczony u dołu treści newslettera i potwierdzeniu chęci wypisania się z niego, jednakże każde wyraźne oświadczenie Konsumenta o rezygnacji z subskrypcji newslettera będzie wiążące dla Sklepu.
 


1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Tour Sport. Sklep jest wyłączną własnością Tour Sport.
2. Towary prezentowane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronie internetowej Sklepu oznacza, że towary są dostępne.
3. Śródtytuły (nazwy paragrafów) zawarte w Regulaminie mają jedynie znaczenie orientacyjne dla Klientów i nie stanowią wiążącej treści Regulaminu.
4. Sklep może nie ponosić odpowiedzialności lub ponosić ograniczoną odpowiedzialność za blokowanie przez administratorów serwerów przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. Sklep może nie ponosić odpowiedzialności lub ponosić ograniczoną odpowiedzialność za działania będące następstwem posiadania sprzętu niespełniającego Minimalnych wymagań systemowych. Odpowiedzialność Sklepu może być wyłączona lub ograniczona w przypadku wystąpienia zdarzeń Siły Wyższej.
5. Sklep może nie ponosić odpowiedzialności lub ponosić ograniczoną odpowiedzialność za błędy powstałe przy obsłudze zamówienia lub powstałych w wyniku wykonywania innych dyspozycji Klienta, powstałych wskutek przekazania przez Klienta błędnych, nieaktualnych lub też fikcyjnych danych.
6. Sklep może nie ponosić odpowiedzialności lub ponosić ograniczoną odpowiedzialność za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta lub też innych danych autoryzacyjnych Klienta w wyniku niedochowania przez Klienta zasad ostrożności przy użytkowaniu loginu i hasła do Konta Kupującego.
7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2013 r. Każda zmiana Regulaminu wymaga zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu.
8. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne lub niemożliwe do wykonania, pozostanie to bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu, które pozostaną skuteczne i wiążące dla Klienta i Sklepu, a Sklep niezwłocznie podejmie niezbędne kroki w celu zastąpienia nieważnego lub niemożliwego postanowienia innym postanowieniem, możliwie najbliższym intencji Sklepu wyrażonej w postanowieniu zastępowanym.
9. Załączniki do Regulaminu mają równą moc, co regulamin i obowiązują w tym samym zakresie.
10. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny, oraz ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta.
11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

Załączniki do pobrania:

>> Cennik opłat wysyłek krajowych

>> Cennik opłat wysyłek zagranicznych

>> Formularz zwrotu i wymiany

>> Formularz reklamacyjny

>> Lista punktów sprzedaży bezpośredniej