;

FINAŁ WYPRZEDAŻY DO -70% ALPINE PRO, TRESPASS | SPRAWDŹ KODY RABATOWE | Zamów teraz

0 szt.

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Regulamin sklepu TourSport

Sklep internetowy TourSport, działający pod adresem http://www.toursport.pl, prowadzony jest przez: Hurtownia Markowa.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Sklep, z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul.Tylna 8, NIP: 6452561036, REGON: 383485101, spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000788507. Kapitał zakładowy Spółki: 10,000 zł.
 

Pojęciom użytym w regulaminie nadane zostało następujące znaczenie:

 • Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je dostawcy realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
 • Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca Konto Kupującego;
 • Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Konto Kupującego - baza danych zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, dane dotyczące dokonanych wpłat z tytułu zamówień oraz inne istotne dane Klienta;
 • Przelew - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line; lub też w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub za pośrednictwem innego uprawnionego operatora - np. pocztowego;
 • Punkt Sprzedaży Bezpośredniej - punkt sprzedaży prowadzony przez TourSport, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep;
 • Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.toursport.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
 • Minimalne wymagania systemowe - minimalne wymagania zapewniające sprawne funkcjonowanie Sklepu o parametrach nie gorszych niż: system operacyjny: Windows Server 2003; Linux, Windows Server 2008; Windows Vista; Windows XP, Windows 7, Windows 8 lub inna równoważna wersja systemu operacyjnego, przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Google Chrome; Procesor Intel Pentium 4 lub AMD Athlon XP, o prędkości 1.5 GHz; Karta graficzna: klasy GeForce FX lub ATI Radeon z 128MB dedykowanego RAM lub lepsza; Pamięć operacyjna 512 MB RAM lub więcej;
 • Siła Wyższa - oznacza zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, niezależnym od woli Stron, niemożliwe do zapobieżenia przy zachowaniu należytej staranności, wynikłe z jakichkolwiek przyczyn zewnętrznych, w tym w szczególności takie wydarzenia jak katastrofy naturalne, uderzenie samolotu lub pocisku, pożar, powódź, szczególne warunki pogodowe (oblodzenie, opady śniegu), wojna, rabunek, zamieszki, rozruchy i inne niepokoje społeczne, legalne lub nielegalne strajki powodujące obiektywną niemożność wykonywania przez Sklep działalności gospodarczej w tym realizacji zleceń Klienta;
 • Przerwa w Działaniu Sklepu - awarie lub błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu;
 • Regulamin - oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi jego załącznikami.

 

1. Regulamin określa zasady prowadzenia przez Sklep działalności gospodarczej polegającej na zawieraniu z Klientem umów sprzedaż na odległość, których przedmiotem są produkty szczegółowo określone na stronie internetowej Sklepu.
2. Warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Odwiedzając stronę internetową www.toursport.pl jak też składając zamówienia Klient wyraża zgodę na warunki zawarte Regulaminie.
 

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci teleinformatycznej. Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie www.toursport.pl (w odpowiednich jego zakładkach).
2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych powinny uzyskać zgodę swego przedstawiciela na dokonywanie transakcji w Sklepie.
3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.toursport.pl Zamówienia powinny być składane przez Klienta przy zachowaniu Minimalnych wymagań systemowych.
4. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie/zamówienia, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Wysłane przez Sklep informacje o przyjęciu zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu wyżej wskazanej oferty. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o dodatkowe potwierdzenie zamówienia w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych podanych przez Klienta lub też tożsamości Klienta. Klient w celu złożenia pierwszej oferty zobowiązany jest do założenia Konta Kupującego.
5. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
a) wyboru zamawianych towarów/zamawianego towaru;
b) wyboru sposobu dostawy oraz wskazania adresu dostawy;
c) wyboru sposobu płatności.
6. W przypadku niedostępności towaru/towarów objętych zamówieniem w magazynie lub u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta lub też nadmiernych trudności przy realizacji zlecenia, Sklep zawiadomi o tej okoliczności Klienta najpóźniej w terminie 10 (dziesięciu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
7. W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem Klienta w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu, wystąpienia Siły Wyższej lub Przerwy Technicznej), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient w takim przypadku może według własnego uznania:
a) zlecić częściową realizację zlecenia przez co rozumie się realizację na rzecz Klienta zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne przy czym musi zwrócić Klientowi nadpłatę wynikającą z częściowej realizacji ze zlecenia,
b) anulować całości zamówienia, przez co rozumie się rezygnację przez Klienta z dotychczasowego zamówienia i zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia tak w całości jak w części. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar, który nie zostanie zgodnie z powyższymi postanowieniami dostarczony - Sklep zwróci niezwłocznie należność w kwocie nominalnej.
8. Do sprzedaży prowadzonej przez Sklep w formie promocji oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych wyprzedażą lub Promocją.
9.W przypadku zakupu towarów za pośrednictwem porównywarki Ceneo lub zakupu towarów bezpośrednio przez stronę internetową www.toursport.pl, które występują w porównywarce Ceneo, Klient kilka dni po zakupie otrzyma e-mail od Ceneo z prośbą o podzielenie się opinią w specjalnej ankiecie. Udzielenie opinii jest dobrowolne.

1. Termin wysyłki paczki/towaru określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
2. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:
a) za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta;
b) do Punktu Sprzedaży Bezpośredniej;
3. Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez firmę kurierską zgodnie z kosztami określonymi w Zasadach ustalania kosztów transportu dla przesyłek zagranicznych.
4. Do krajów poza Unią Europejską zamówienie jest dostarczane tylko przez firmę kurierską zgodnie z kosztami określonymi w Zasadach ustalania kosztów transportu dla przesyłek zagranicznych.
5. Na wyraźne żądanie Klienta towar może być wysłany w innej formie niż przewidziana w § 4 pkt. 1-4 Regulaminu w takim przypadku koszty wysyłki ustalane są indywidualnie z Klientem.
6. W przypadku odbioru towaru w Punktu Sprzedaży Bezpośredniej Klient zobowiązany jest do okazania pracownikowi Punktu Sprzedaży Bezpośredniej dowodu tożsamości.
7. Klient, odbierając przesyłkę z zamówionym Towarem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół stwierdzonych szkód w przesyłce.
8. Na wyraźne żądanie Klienta przesyłka może zostać na jego koszt ubezpieczona od ryzyka zaginięcia. W takim przypadku przed dokonaniem wysyłki (co najmniej na 8 godzin przed wysyłką) Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej odpowiadającej wartości ustalonej z ubezpieczycielem.
9. W przypadku przesyłki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej każda paczka jest ubezpieczona do kwoty maksymalnej 5.000,00 zł. Koszt ubezpieczenia w takim przypadku nie obciąża dodatkowo Klienta.
 

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a) podawane są w złotych polskich (PLN),
b) zawierają podatek VAT,
c) nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych (sprzedaż dla klientów poza granicami Polski),
d) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla sklepu jak też dla Klienta.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji cen towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży okresowych lub wprowadzania w nich jakichkolwiek zmian. Uprawnienie to nie ma jednak wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie warunków promocji, zmiany ceny lub wyprzedaży.
4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji/lub informacja o promocji wyraźnie nie zawiera takowego zastrzeżenia.
5. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Koszty dostawy na terenie Polski także mogą być objęte promocją. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia § 5 pkt. 3 Regulaminu.
 


1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar z dostawą na terytorium Polski: przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep (w przypadku płatności kartą płatniczą należność pobierana jest w chwili wystawienia dokumenty księgowego).
2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po stwierdzeniu przez Sklep wpłaty na konto Sklepu.
3. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie kartą płatniczą lub przelewem w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po stwierdzeniu przez Sklep poprawnego wykonania operacji.
4. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie. Nie może to jednak pozbawić Klienta możliwości dokonania płatności.

5. Na zapłatę za zakupiony towar klient ma 4 dni od daty złożenia zamówienia, jeżeli po upływie tego czasu sklep nie odnotuje przelewu od kupującego lub e-sklep nie dostanie informacji od Klienta o przedłużeniu rezerwacji produktu, złożone zamówienie zostanie anulowane.

W przypadku stwierdzenia braku wpłaty (po czterech dniach) od potwierdzenia przez Sklep Internetowy złożonego zamówienia, zostanie ono anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.
 

1. W przypadku wystąpienia Przerwy w Działaniu Sklepu, Sklep zastrzega sobie prawo do tego, iż nie będzie on funkcjonował prawidłowo przez czas usuwania przyczyn powodujących wystąpienie Przerwy w Działaniu Sklepu.
2. O wszelkich Przerwach Technicznych polegających na awarii strony internetowej Sklep będzie się starał powiadamiać Klientów.
3. O planowanych przerwach technicznych polegających na optymalizacji sieci teleinformatycznej Sklepu Sklep informuje Klientów na swojej Stronie internetowej www.toursport.pl. Przerwy techniczne powinny następować w godzinach nocnych tak, aby przerwa techniczna była w jak najmniejszy stopniu odczuwalna dla Klienta.
4. W przypadku jeśli na skutek wystąpienia Przerwy w Działaniu Sklepu lub też awarii trwających nieprzerwanie dłużej niż 80 godzin Klient ma prawo do rezygnacji z zamówionych produktów oraz zwrotu wpłaconych na rzecz Sklepu kwot. Jednakże jeśli nastąpi awaria strony internetowej lub przerwa techniczna zakupione wcześniej produkty co do których została wybrana forma dostawy zostaną dostarczone Klientowi.
5. Niezależnie od powyższego rozstrzygnięcie ewentualnych rekompensatach dla Klienta Sklep podejmuje każdorazowo po usunięciu błędów czy awarii, uwzględniając ich rodzaj, długość trwania i skalę negatywnych skutków dla Klienta.
 

1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji zostaną przekazane Klientowi wraz z zamówionym towarem.
2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji nie wyłącza prawa Klienta do zgłoszenia niezgodności towaru z umową.

Niezgodność towaru z umową zachodzi, gdy:

a) towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) towar nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedający zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował sprzedającego przy zawarciu umowy, a sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

2. Sklep jest odpowiedzialny dla Klientów z tytułu niezgodności towaru z umową za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania mu towaru lub tkwiły w tej chwili w towarze.

3. W przypadku stwierdzenia wystąpienia wady w zakupionym towarze przez Konsumentów lub Przedsiębiorców Indywidualnych przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat licząc od daty doręczenia towaru Klientowi.

4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 powyżej, Klient powinien zgłosić reklamację do: Dział Reklamacji TourSport.pl, ul. Tylna 8, 42-600 Tarnowskie Góry najlepiej mailowo: [email protected]. Dział reklamacji TourSport na własny koszt zleci odbiór wadliwego produktu.

* w przypadku odrzucenia reklamacji Klient ponosi koszty odbioru przesyłki przez TourSport
* rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców w zakresie dopuszczalnym przez prawo

Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód potwierdzający dokonanie zakupu towaru wraz z informacją o danych adresowych, adresie mailowym oraz numerem telefonu jak również załączyć dokładny opis wady, gdzie się znajduje i w jakich okolicznościach doszło do uszkodzenia oraz wskazać swoje żądanie. Do odsyłanego towaru można załączyć wypełniony druk reklamacji, który może pobrać. ze strony internetowej www.toursport.pl.”

5. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni licząc od daty odebrania przesyłki (w naszym e-sklepie masz czas 40 dni od daty odebrania przesyłki). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy  powinno zostać złożone na piśmie (można pobrać TUTAJ ). Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

3. O ile Sklep po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie zaproponował Klientowi odbioru towaru, Klient jest zobowiązany zwrócić towar najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres: Hurtownia Markowa.pl, ul. Tylna 8, 42-600 Tarnowskie Góry. Na kopercie powinna znaleźć się adnotacja ”odstąpienie od umowy”. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

4. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sklep zgodził się je pokryć. Klient poniesie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w wysokości pobieranej przez operatora pocztowego. Jeżeli dostarczona Klientowi rzecz nie może zostać w zwykły sposób odesłana za pośrednictwem operatora pocztowego. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, przy czym wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 100 PLN .

5. Sklep dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Klienta płatności, w tym kosztów dostawy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób, przy czym inny sposób nie będzie wiązał się z koniecznością ponoszenia przez Klienta dodatkowych kosztów.

6. W przypadku, gdy zwracany towar, posiada wady, które powodują zmniejszenie jego wartości a związane są z korzystaniem przez Klienta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, Sklep  jest uprawiony do potrącenia z kwoty zwracanej Klientowi, kwoty, o którą zmniejszyła się wartość towaru.

7. Sklep może sam dokonać odbioru towaru od Klienta. Jeśli Sklep nie złoży Klientowi propozycji odbioru od niego towaru, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. W przypadku, gdy wybrany przez Klienta rozmiar/model/kolor Towaru okaże się niezgodny z oczekiwaniami Klienta, istnieje możliwość wymiany Towaru na inny na prośbę Klienta. W takich okolicznościach koszty zwrotu i ponownej wysyłki Towaru pokrywa Klient. Po otrzymaniu zwrotu oraz wpłaty na konto sklepu, ponowna wysyłka towaru następuje w czasie zgodnym z informacją widniejącą jako czas realizacji przy określonym Towarze wówczas Klient proszony jest o uprzednie skontaktowanie się z przedstawicielem Sprzedawcy i rezerwację mailową pożądanego modelu/rozmiaru/koloru

9. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami np. instalacja dodatkowych funkcji w rowerze elektrycznym lub hulajnodze 
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

10. Karta podarunkowa nie podlega wymianie w przypadku jej utraty, kradzieży czy uszkodzenia. Karta podarunkowa nie podlega zwrotowi, a to zgodnie z Regulaminem zwrotu i wymiany towarów dostępnych w sklepie stacjoanrym oraz e-sklepie internetowym www.TourSport.pl.

11. W przypadku dopłaty do karty podarunkowej cała kwota jest zwracana na kartę podarunkową TourSport. Klient który dokonał zakupu kartą podarunkową to zaakceptował nasz regulamin toursport.pl i tym samym zgodził się na to aby środki zostały zwrócone wyłącznie na kartę podarunkową.

 

1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dokonywania zakupów i korzystania usług świadczonych drogą elektroniczną, które wymagają podania danych osobowych. Niepodanie danych niezbędnych do wysyłki uniemożliwi realizację umowy.
2. Dane osobowe podawane przez Klientów w sklepie internetowym (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym w procesie korzystania ze sklepu internetowego w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym), przetwarzane są przez Hurtownia Markowa.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42–600) przy ulicy Tylna 8.


3. W celu wykonania usług (w celu realizacji zamówień, rozliczeń komunikacji związanej ze świadczenie usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego) nie jest potrzebna zgoda Klienta na ich przetwarzanie dane te są niezbędne do wykonania umowy, podstawą przetwarzania będzie zatem art. 6 ust. 1 lit. b (RODO).


4. W celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń oraz w celach analitycznych i statystycznych nie jest potrzebna zgoda Klienta podstawą przetwarzania jest  art. 6 ust. 1 lit. f (RODO).


5. W celu kierowania do Klienta treści marketingowych podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f ( RODO). Treści marketingowe kierowane będą drogą komunikacji, na którą Klient wyraził zgodę. Przetwarzanie w tym celu odbywa się wyłącznie gdy Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.


6. Klientowi przysługuje prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych prawo cofnięcia zgody na w dowolnym momencie. Cofniecie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

 

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Hurtownia Markowa.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42–600) przy ulicy Gliwicka 35, wpisana  do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000788507, NIP: 645-256-10-36


2. Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera).


3. Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Podstawa przetwarzania danych osobowych zależna będzie od tego jakie dane i w jakim celu będziemy przetwarzać.
W celu wykonania usług  (w celu realizacji zamówień, rozliczeń komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego, obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń związanych z zawartą umową) nie musimy prosić o Państwa zgodę na ich przetwarzanie ponieważ dane te są niezbędne do wykonania umowy, podstawą przetwarzania będzie zatem art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
W celach analitycznych i statystycznych nie musimy prosić o Państwa zgodę na ich przetwarzanie ponieważ podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f (RODO) polegający na wykorzystywaniu analiz na potrzeby wewnętrznego raportowania i dalszego rozwoju.
W przypadku kierowania do Państwa treści marketingowych podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f ( RODO). Treści marketingowe kierowane będą drogą komunikacji, na którą wyrazili Państwo zgodę. Przetwarzanie w tym celu odbywa się wyłącznie gdy wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.
Jeśli będziemy chcieli wykorzystać podane przez Państwa dane do celów innych niż realizacja naszych usług poprosimy o Państwa wyraźną zgodę na przetwarzanie danych w tym celu.


4. Cookies
Dane osobowe gromadzone są za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobny technologii, aby prezentowane treści były dopasowane do Państwa aktywności, bazując m.in. dotychczasowej aktywności na stronie w tym wyszukiwanych fraz i historii zakupów. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w asortymencie sklepu.


5. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane ?
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.
Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.


6. Zgoda i jej cofnięcie.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu realizacji usługi. W przypadku konieczności wyrażenia zgody, możecie wyrazić Państwo zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich jak i nie wyrazić żadnej zgody. W każdej chwili możecie Państwo cofnąć każdą z udzielonych zgód bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Aby cofnąć zgodę wystarczy wysłać e-mail na adres: [email protected] , zadzwonić pod numer telefonu: 537 192 223 , lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na adres: Hurtownia Markowa.pl Sp. z o.o. , ul. Tylna 8, 42-600 Tarnowskie Góry. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych przed jej cofnięciem tzn. do momentu cofnięcia przetwarzanie danych osobowych jest legalne.


7. Co mogą Państwo zrobić z przekazanymi nam danymi osobowymi?
Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Macie Państwo również prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. W przyszłości właściwym organem nadzorczym do którego będzie można wnieść skargę będzie mógł być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


8. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?
Państwa dane w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy będą przekazywane na podstawie odpowiednich umów dostawcy systemów informatycznych, operatorom pocztowym i kurierom, operatorom płatności, dostawcą usług księgowych i prawnych oraz ajentom.
Państwa dane mogą być przekazane Policji oraz innym organom ścigania lub odpowiednim urzędom  lub innym organom na ich wezwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom z którymi współpracujemy, by mogli oni je wykorzystać w celach marketingowych. Aktualna lista partnerów znajduje się na naszej stronie internetowej.


1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Hurtownia Markowa.pl. Sklep jest wyłączną własnością Hurtownia Markowa.pl.
2. Towary prezentowane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronie internetowej Sklepu oznacza, że towary są dostępne.
3. Śródtytuły (nazwy paragrafów) zawarte w Regulaminie mają jedynie znaczenie orientacyjne dla Klientów i nie stanowią wiążącej treści Regulaminu.
4. Sklep może nie ponosić odpowiedzialności lub ponosić ograniczoną odpowiedzialność za blokowanie przez administratorów serwerów przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. Sklep może nie ponosić odpowiedzialności lub ponosić ograniczoną odpowiedzialność za działania będące następstwem posiadania sprzętu niespełniającego Minimalnych wymagań systemowych. Odpowiedzialność Sklepu może być wyłączona lub ograniczona w przypadku wystąpienia zdarzeń Siły Wyższej.
5. Sklep może nie ponosić odpowiedzialności lub ponosić ograniczoną odpowiedzialność za błędy powstałe przy obsłudze zamówienia lub powstałych w wyniku wykonywania innych dyspozycji Klienta, powstałych wskutek przekazania przez Klienta błędnych, nieaktualnych lub też fikcyjnych danych.
6. Sklep może nie ponosić odpowiedzialności lub ponosić ograniczoną odpowiedzialność za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta lub też innych danych autoryzacyjnych Klienta w wyniku niedochowania przez Klienta zasad ostrożności przy użytkowaniu loginu i hasła do Konta Kupującego.
7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2013 r. Każda zmiana Regulaminu wymaga zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu.
8. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne lub niemożliwe do wykonania, pozostanie to bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu, które pozostaną skuteczne i wiążące dla Klienta i Sklepu, a Sklep niezwłocznie podejmie niezbędne kroki w celu zastąpienia nieważnego lub niemożliwego postanowienia innym postanowieniem, możliwie najbliższym intencji Sklepu wyrażonej w postanowieniu zastępowanym.
9. Załączniki do Regulaminu mają równą moc, co regulamin i obowiązują w tym samym zakresie.
10. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny, oraz ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta.
11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

Załączniki do pobrania:

>> Cennik opłat wysyłek krajowych

>> Formularz zwrotu i wymiany

>> Formularz reklamacyjny

>> Punkt sprzedaży bezpośredniej

>> Regulamin kart podarunkowych